کتابفروشی

این مرکز با شمار ۱۸هزار عنوان کتاب، مشتمل بر ۷۰هزار نسخه کتاب به زبان‌های فارسی، انگلیسی و فرانسه در شهر مونترال کانادا راه‌اندازی شد که تمامی این آثار برای فروش آنلاین در دسترس‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

Librairie

Librairie et centre de distribution Zagros au Canada

 Ce centre a lancé une collection de 18 000 titres de livres. Cette collection contient 70 000 livres en persan, anglais et français à Montréal, Canada. Tous ces livres sont disponibles à la vente en ligne.

Zagros Bookstore and Distribution Centre in Canada

The centre has launched a collection of 18,000 book titles. This Montréal, Canada-based collection contains 70,000 books in Persian, English and French.